Openingstijden

Adres

Dependance Houten

Maandag  ​08.00 - 21.00

Donderdag 08.00 - 21.00

Dinsdag, woensdag & vrijdag

08.00 - 17.30

Fysiotherapie Ede Veldhuizen 

Gezondheidscentrum

Bellestein 61b

6714 DP Ede
info@fysiotherapieveldhuizen.nl

Tel: 0318-638602

Fysiotherapie Houten Centrum

(voorheen De Tuinen)

Randhoeve 221

3995 GA Houten
info@fysiotherapiehoutencentrum.nl

Tel: 06-38222089

8.9

Waar vindt u ons?

Privacyverklaring                                 

                                                 

Fysiotherapie Ede Veldhuizen
Bellestein 61b
6714 DP Ede
info@fysiotherapieveldhuizen.nl
0318-638602

 

Fysiotherapiepraktijk Ede Veldhuizen neemt uw privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en volgens de wettelijke eisen.

 • U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.

 • Bescherming persoonsgegevens : Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw  informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.

 • Wij voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en      regelgeving en wij werken samen met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fysiotherapiepraktijk Ede Veldhuizen verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Voor- en Achternaam, Voorletters, BurgerServiceNummer ( BSN ) ,  Geslacht , Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Huisarts,
Polisnr Zorgverzekering , evt Aanvullende verzekering, Legitimatiegegevens en gegevens van belang voor de behandeling Fysiotherapie.

 • De praktijk verwerkt en bewaard persoonsgegevens op basis van Wettelijke plicht (zoals WGBO).

 • Als een patiënt de wettelijke verplichte gegevens niet wil verstrekken, kunnen wij niet tot behandeling overgaan.

 • Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard op basis van de volgende doelen: Klanttevredenheid, betaalverkeer en het KIB

 • Eerder verleende toestemming voor verwerken van persoonsgegevens kan op een later moment worden ingetrokken.

 • Medische gegevens worden conform de WBGO 15 jaar bewaard. Daarna worden papieren verwijzingen vernietigd en digitale gegevens in Fysiomanager op non-actief gesteld.

 • Patiënten hebben recht op inzage van hun gegevens. Verzoek hiervoor kan worden ingediend bij de behandelend therapeut.

 • Patiënten hebben het recht om een klacht in te dienen over behandeling en gebruik van persoonsgegevens. Zie voor de procedure onze klachtenregeling op de website bij praktijkinformatie, of in de map met praktijkinformatie in de wachtruimte.

 • Door invoeren van het BSN-nummer worden ook persoonsgegevens verkregen, via

 • het Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) en Vecozo.

 

Delen met anderen:
Fysiotherapie Ede Veldhuizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, de verzekeraar of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging:
Fysiotherapie Ede Veldhuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
- Software-updates zijn geactualiseerd.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u  zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

Functionaris Gegevensbescherming: via het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.

Indien u vragen heeft m.b.t. deze verklaring óf wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten m.b.t. de privacywetgeving, wordt u verzocht om schriftelijk, per brief of email contact op te nemen met de praktijkeigenaren.